+66 76 680 310

Course Full With Right Sidebar

Condimentum Cursus Lorem Parturient
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Hotel โรงแรม

การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Report
การออกรายงานต่างๆ

TourSys Solution for Tour Operator Reporting and Analytics ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการด้วยรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารภายใน
 การวิเคราะห์รายรับ ยอดขายรายวัน รายเดือน การวิเคราะห์การขายทัวร์ ให้กับลูกค้าในรอบปีที่ผ่านมา การคํานวณค่าใช้จ่ายในการออกทัวร์ สรุปรายจ่ายจากโปรแกรมทัวร์ที่จัดขึ้น การจัดทำฐานข้อมูล ลูกค้า มัคคุเทศก์ในสังกัด คนขับรถ ตัวแทนเอเย่นต์ ข้อมูลตัวแทนจําหน่าย ประวัติลูกค้า การสร้างตารางรายชื่อลูกค้า pick-up list แนวโน้มของความต้องการของลูกค้า (Top Selling Tour)
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Invoice & Payment
การออกใบแจ้งหนี้และเก็บค่าบริการ

TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Transfer Management
การจัดรถประจำวัน จัดไกด์

TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Operation / Resources
ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฐานข้อมูลรถ ไกด์ คนขับ และฝ่ายขาย

TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิสคลาวด์เว่อร์ชั่นและเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการพร้อมทั้งสร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Manage your booking
การจัดการระบบการจอง

TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน