+66 76 680 310
Website Integration
บูรณาการเว็บไซต์

Website Integration
บูรณาการเว็บไซต์

Posted on09 Jun 2022
Comments0
Website Integration เทรนต์การจองบริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางออนไลน์ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มปัจจุบันบ่งชี้ว่านักเดินทางกำลังเปลี่ยนจากวิธีการจองออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ และนี่คือแนวทางใหม่ในการขายและให้บริการรูปแบบธุรกิจตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ เราสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีชี้แล้วคลิกอย่างง่าย การขยายฐานลูกค้าของคุณในตลาด OTA ที่มีการแข่งขันต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ดีและการมองเห็นออนไลน์ที่แข็งแกร่งในการค้นหาทั่วไปและการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ในเวทีนี้ การนำเสนอดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญพอๆ กับการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลบริการท่องเที่ยวที่ดี Website Integration (TourSys Back-office) เชื่อมการซื้อขายหน้าเว็บให้ง่าย สะดวก และใช้เวลาน้อยลูกค้าจองทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง...
Read More

Set up your partner

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Package แพ็คเกจ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

Transfer บริการรถรับส่ง

Posted on08 Jun 2022
Comments0
Transfer Service ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานภายในของบริษัททัวร์เป็นสามส่วน
 1. Multi vehicle transfer 2. Multi stage transfer
 3. Flexible price and cost structure ทัวร์ซิส ได้ทำการปรับปรุง Transfer...
Read More

Tours ทัวร์

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น Booking Tour

Hotel โรงแรม

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

Report
การออกรายงานต่างๆ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys Solution for Tour Operator Reporting and Analytics ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการด้วยรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารภายใน
 การวิเคราะห์รายรับ ยอดขายรายวัน รายเดือน การวิเคราะห์การขายทัวร์ ให้กับลูกค้าในรอบปีที่ผ่านมา การคํานวณค่าใช้จ่ายในการออกทัวร์ สรุปรายจ่ายจากโปรแกรมทัวร์ที่จัดขึ้น การจัดทำฐานข้อมูล ลูกค้า มัคคุเทศก์ในสังกัด คนขับรถ ตัวแทนเอเย่นต์...
Read More

Invoice & Payment
การออกใบแจ้งหนี้และเก็บค่าบริการ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Transfer Management
การจัดรถประจำวัน จัดไกด์

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน