Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

จัดการข้อมูลกิจการและการตั้งค่าสำหรับงานด้านบัญชี Accounting โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าภาษีการตั้งค่าสกุลเงินหลักที่ใช้แสดงผลราคาต่างๆ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารขององค์กร สำหรับสร้างเอกสารใบวางบิลใบเสร็จต่างๆ