Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

TourSys Solution for Tour Operator Reporting and Analytics

ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการด้วยรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารภายใน


  • การวิเคราะห์รายรับ ยอดขายรายวัน รายเดือน
  • การวิเคราะห์การขายทัวร์ ให้กับลูกค้าในรอบปีที่ผ่านมา
  • การคํานวณค่าใช้จ่ายในการออกทัวร์ สรุปรายจ่ายจากโปรแกรมทัวร์ที่จัดขึ้น
  • การจัดทำฐานข้อมูล ลูกค้า มัคคุเทศก์ในสังกัด คนขับรถ ตัวแทนเอเย่นต์
  • ข้อมูลตัวแทนจําหน่าย ประวัติลูกค้า
  • การสร้างตารางรายชื่อลูกค้า pick-up list
  • แนวโน้มของความต้องการของลูกค้า (Top Selling Tour)