Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

การกำหนดค่ารูปแบบหมายเลขการจอง (Booking Number) ของลูกค้า ท่านสามารถตั้งค่าได้สองรูปแบบคือ Running No. โดยระบบจะทำการกำหนดหมายเลขให้แบบอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน หรือท่านสามารถเลือก Customer Numbering ซึ่งท่านจะสามารถกำหนดหมายเลขการจองสำหรับแต่ละบุ๊กกิ้งได้ตามความต้องการ

การตั้งค่าเวลา (Time Zone) เลือกเขตเวลา UTC เป็นมาตรฐานเวลาหลักที่ใช้กำหนดนาฬิกาและเวลาแบบสากลทั่วโลกควรตรวจสอบการตั้งค่าเวลา ( Time Zone) ให้ถูกต้อง ของ ประเทศไทย Time zone จะมีค่า.UTC+7 Bangkok ,Hanoi, Jakarta

การตั้งค่ากำหนดรูปแบบวันที่ (Date Format) รูปแบบวันที่ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่วันที่จะปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น ใแจ้งหนี้ใบเสร็จ ใบงานและข้อมูลการบันทึกการจองได้โดยรูปแบบเริ่มต้นที่กำหนดไว้