Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
DateApr 2, 2022
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

การตั้งค่าการชำระเงิน เป็นการตั้งค่าเพื่อให้บริษัททัวร์ของท่านมีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อบริการออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการดำเนินงาน TourSys ได้เพิ่มบริการให้ท่านสามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การชำระด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บผ่านโดยการชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนเงิน การแสกน QR Code หรือเลือกบริการอื่นๆ เช่น การชำระภายหลังจากการทำจองซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อขายบริการนำเที่ยวต่างๆ