+66 76 680 310
Category

Toursys Solution

Set up your partner

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Report
การออกรายงานต่างๆ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys Solution for Tour Operator Reporting and Analytics ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการด้วยรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารภายใน
 การวิเคราะห์รายรับ ยอดขายรายวัน รายเดือน การวิเคราะห์การขายทัวร์ ให้กับลูกค้าในรอบปีที่ผ่านมา การคํานวณค่าใช้จ่ายในการออกทัวร์ สรุปรายจ่ายจากโปรแกรมทัวร์ที่จัดขึ้น การจัดทำฐานข้อมูล ลูกค้า มัคคุเทศก์ในสังกัด คนขับรถ ตัวแทนเอเย่นต์...
Read More

Invoice & Payment
การออกใบแจ้งหนี้และเก็บค่าบริการ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Transfer Management
การจัดรถประจำวัน จัดไกด์

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Operation / Resources
ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฐานข้อมูลรถ ไกด์ คนขับ และฝ่ายขาย

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิสคลาวด์เว่อร์ชั่นและเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการพร้อมทั้งสร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Manage your booking
การจัดการระบบการจอง

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Market Segment & Rate Tiers
การกำหนดตลาดเป้าหมาย

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน

Adding travel products
การเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว

Posted on08 Jun 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน...
Read More

Set up your travel company
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับบริษัททัวร์ของคุณ

Posted on02 Apr 2022
Comments0
TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยวพัฒนาและออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิสคลาวด์เว่อร์ชั่นและเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการพร้อมทั้งสร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน Company Setting การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ ● Company Info การตั้งค่าข้อมูลกิจการ ● Accounting...
Read More

Making Mobile App

Posted on30 Nov 2015
Comments0
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Fusce dapibus, tellus ac cursus...
Read More