+66 76 680 310
Category

Adding travel products

Package แพ็คเกจ

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

Transfer บริการรถรับส่ง

Posted on08 Jun 2022
Comments0
Transfer Service ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานภายในของบริษัททัวร์เป็นสามส่วน
 1. Multi vehicle transfer 2. Multi stage transfer
 3. Flexible price and cost structure ทัวร์ซิส ได้ทำการปรับปรุง Transfer...
Read More

Tours ทัวร์

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น Booking Tour

Hotel โรงแรม

Posted on08 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น